Klasa dwujęzyczna z jęz. niemieckim Klasa artystyczna Klasa angielska

Programy

Klasa dwujęzyczna z jęz. niemieckim

 

            W roku szkolnym 2007/08  otworzyliśmy autorską klasę dwujęzyczną z językiem niemieckim. W klasie dwujęzycznej jest 24 uczniów. Nauka przebiega równolegle: treści z nauczania zintegrowanego oraz nauka języka niemieckiego.  Przedsięwzięcie to okazało się sukcesem, dlatego we wrześniu 2008 rozpocznie naukę kolejna pierwsza klasa dwujęzyczna.

 

Oto kilka szczegółów dotyczących programu

Nauka języka niemieckiego o poszerzonym wymiarze godzin w nauczaniu początkowym.

 

 „Człowiek, który zna dwa języki, jest wart dwóch ludzi”- Napoleon Bonaparte

 

Dlaczego należy uczyć dzieci w wieku wczesnoszkolnym języka obcego?

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym odczuwają naturalną potrzebę komunikacji idącą w parze z naturalną ciekawością oraz łatwością przystosowywania się do nowych sytuacji. Otaczający je świat odbierają jeszcze bez uprzedzeń. Zdumiewają dorosłych zdolnościami artykulacji i imitacji i tempem uczenia się. Wszystkie te cechy z biegiem czasu zmieniają się, a niećwiczone często zanikają. Nauka języka obcego w tym wieku pozwala na utrwalenie wielu umiejętności i jest najefektywniejsza, jednak, aby tak się stało należy ją połączyć z nauczaniem zintegrowanym stwarzając sytuację naturalnego i oczywistego zastosowania w życiu codziennym.

 

Jaki jest czas trwania programu?

W celu uzyskania jak największych efektów, program musi być prowadzony długofalowo. Przewidywany okres trwania programu to trzy lata. Nauka języka niemieckiego prowadzonego w klasie o poszerzonym zakresie odbywa się w wymiarze trzech godzin zajęć językowych, oraz sześciu godzin nauczania zintegrowanego z elementami języka Niemieckiego.

 

Jakie są cele trzyletniego programu nauczania języka niemieckiego?

Opanowanie języka niemieckiego w stopniu odpowiednim do wieku oraz nabycie wielu umiejętności pozajęzykowych:

Cele szczegółowe:

Dydaktyczne, czyli wykształcenie umiejętności językowych:

o     rozumienie i samodzielne formułowanie prostych wypowiedzi w sytuacjach komunikacyjnych

o    nauka piosenek, wierszyków i wyliczanek z wykorzystaniem technik pamięciowych, opanowanie wymowy:      rytmu, artykulacji i intonacji

o     wykształcenie wyczucia językowego

o     opanowanie samodzielnego czytania oraz pisania prostych tekstów

o     odbieranie języka Niemieckiego jako integralną część otaczającego świata

o     ćwiczenie dykcji

 

Wychowawcza, czyli wykształcenie umiejętności pozajęzykowych:

o       wykształcenie tolerancji i akceptacji innych narodów i kultur

o       rozbudzenie zainteresowanie językiem niemieckim i nauką języków obcych

o       kształcenie ogólnej wrażliwości językowej, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości moralnej

o       kształcenie postaw współpracy i tolerancji, kształcenie sprawności manualnych, opanowanie technik uczenia się    języków obcych

o       gimnastyka mózgu (ćwiczenia synchronizujące pracę półkul mózgowych)

o       kształcenie samodzielności, umocnienie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów

 

W jaki sposób dzieci uczone są języka niemieckiego?

Nauczyciele przede wszystkim stosują zróżnicowane formy pracy uwzględniając potrzeby i predyspozycje ucznia stosując indywidualne podejście - oferując zróżnicowane zadania. Pamiętając o naturalnych potrzebach ucznia wykorzystujemy atrakcyjne metody:

o       gry i zabawy ruchowa, stosownie rekwizytów

o       zastosowanie poglądowych technik prezentacji materiału

o      użycie autentycznych niemieckich materiałów np. zdjęcia, wycinki z gazet, wykorzystywanie gestykulacji,     mimiki oraz ruchu

o       techniki pamięciowe ułatwiające zapamiętywanie słówek

o       wydawanie poleceń w języku niemieckim

o       systematyczne uczenie prawidłowej wymowy

o       wyczulenie na rozumienie ze słuchu

o       stosowanie języka niemieckiego jako języka komunikacyjnego w klasie

o       metody imitacyjne, ćwiczenia rozszerzające koncentrację

Bardzo dobre efekty osiągamy poprzez naukę piosenek, wierszyków i wyliczanek, które dzieci bardzo chętnie śpiewają w różnych sytuacjach: podczas zabawy, spaceru, dla mamy i taty lub podczas wykonywania prac plastycznych. Każda piosenka to ćwiczenie wielu sprawności: wymowy, pamięci, wyczucia językowego, czytania i nabierania wiary w swoje umiejętności.

 

Czym można zainteresować dzieci w tym wieku? Tym, co je otacza i dotyczy. Dlatego materiał został podzielony na bloki tematyczne dopasowane do potrzeb uczniów, ale też z uwzględnieniem aktualnych sytuacji i potrzeb wynikających z podręcznika do nauczania zintegrowania: „Ja i moja szkoła” wydawnictwa Mac Edukacja.

Justyna Długosz

 

Aktualności

Galeria zdjęć